Si të blejmë me këste

Blini me këste në Iutecredit

 • Mosha nga 18-70 vjeç
 • Shtetësi Shqiptare
 • Pagues të sigurimeve shoqërore minimumi 3-muaj, por JO KUSHT i domosdoshëm.

Kushtet e kreditimit…

 • Pa kolateral
 • Normë interesi fikse 15.0-17.0% të shumës
 • Shumat e kreditimit 5.000-140.000  ose 200,000 Lek për klientët e rinj
 • Për individët që nuk paguajnë siguracionet shoqërore, shuma e kreditimit për aplikantët e parë është 30,000 Lek dhe për kredinë e dytë 60,000 Lek
 • Afati kohor 1-12 muaj
 • Komisioni është në varësi të afatit
 • Pagesat janë fikse mujore të shpërndara përgjatë gjithë periudhës.

si-te-blejme-me-keste

Blini me këste në Union Bank

Kush mund të marrë  një kredi?

 • Mosha nga 18-60 vjeç
 • Shtetësi Shqiptare
 • Pagues të sigurimeve shoqërore minimumi 6-muaj.

Kushtet e kreditimit…

 • Pa kolateral
 • Pa komision
 • Normë interesi fikse 10.2% të shumës
 • Shumat e kreditimit mbi 20.000 lek
 • Afati kohor 1-12 muaj
 • Pagesat janë fikse mujore të shpërndara përgjatë gjithë periudhës.

Apliko në Iutecredit

Apliko në Union Bank